KCE-Voltar ao indice/Reen
 
  para o texto em português, clique aqui
Projekto KELTER 
proj. Kelter
Landon Oni Faras el Homoj kaj Libroj.
Monteiro Lobato


 Kial tia Projekto?

La libro estas la unua amiko, la unua helpanto de tiu homo kiu volas esti klera. Bedaýrinde, pro merkatadaj kialoj, kiuj multobligas prezojn, krom lingvaj, limimpostaj kaj guberniaj bariloj, pluraj popoloj ne havas aliron al pli universala grado de kulturo. Kiel do favorigi la æirkaýiradon de kulturo, la eblecon havi per simpla kaj malaltkosta maniero internacian libron, internacian kulturon? La komputilo estas la respondo. Per programoj fakaj, oni povas nuntempe eldoni elektronike librojn. Sen elspezo de inko aý papero kaj sen uzo de mekanikaj aparatoj eblas eldoni materialojn samkvalitajn kaj eæ pli praktikajn ol ordinare presitaj libroj. La malavantaøo postulata de la komputilo: oni øin bezonas por legi. Sed tiu problemo æirkaýireblas. Oni povas printi la elektronikan libron kaj havi ordinaran paperan version. Eblas magia multobligo de la sama verko. Kio necesas do por eldoni libron elektronike? Komputila programo faka pri eldonado, komputilo kaj homa labortempo. La programo por eldoni estas iom altkosta (almenaý por malgrandaj grupoj) sed la legila programo estas senpaga. Oni havas ankaý flankajn avantaøojn pro la komputila etoso: oni povas seræi tekstojn ene de la dokumento kaj partoj de la verkoj estas jam pretaj por uzi aliloke æar øi jam estas tajpita. La desegna¼oj, bildoj kaj similaj ankaý estas prunteblaj al aliaj dokumentoj. Fakte la eblecoj prunti partojn de la verko estas elekto de la verkisto: æi tiu povas aý ne permesi tion. Oni ankaý certas ke la verko estos disdonita sen ia þanøo æar estas sekursistemo por malebligi posteldonajn modifojn en la dokumento.
eldonejo Kelter, Warszawa
Eldonejo Kelter, Varsovio
reproduktita el lernolibro de Boris Kolker
Elsavo de libroj
Tiun æi projekton KCE starigis por disponigi senpagajn Esperanto-librojn al la diplomitoj de CER-Curso de Esperanto pela Rede, kondiæe ke ne plu validu la koncernaj kopirajtoj aý ke la aýtoro/eldonisto permesu la liberan distribuadon.La projekto ebligas samtempe la elsavon de malnovaj libroj, ne plu eldonataj.

Kial la nomo Kelter?
La nomo estas referenco al Jacob Kelter (1869-1922), kiu unua en la mondo akiris supersignojn kaj presigis la unuan broþuron de Zamenhof en 1887. La presigo okazis en la entrepreno de lia patro, H. Kelter, strato Nowolipe, Varsovio. Iasence tiu estas la esperanta Guttenberg.
Kiel legi la librojn?

Pli malpli kiel en la tempo de Zamenhof, oni ankoraý devas zorgi pri literfontoj... sed la solvoj jam ekzistas.

Ni elektis*  la sistemon PDF, moderna sistemo de disponigo de dokumentoj, kiu laýeble fidele redonas la originalan kompost-formon per bildoj, literfontoj k.s., per tre efika densigo. Cetere la legilo de PDF-dosieroj ekzistas por pluraj komputilaj platformoj - kaj estas senpaga!

Se vi ankoraý ne havas la legilon Acrobat Reader 3.0, de Adobe, prenu øin tie æi (paøoj en la angla; baldaý ni pretigos suplementan klarig-paøon en Esperanto).

* Malavara subtenanto de CER aæetis al KCE la necesan PDF-kompostan programon. Pro tio, ke li volas resti anonima, ni registras tie æi nur nian koran dankesprimon al li!

Kiel partopreni?

  • Se vi estas aýtoro/eldonisto, kaj volas disponigi almenaý unu titolon, tio estas grava paþo por la popularigo de viaj verkoj inter retanoj. Vi certe jam komprenis, ke tio ne minacas vian tradician merkaton.
  • Ni bezonas volontulojn, kiuj prezentu proponojn de titoloj kaj dividu kun ni la taskon tajpi la tekstojn, bitigi la bildojn, revizii tajpa¼ojn ktp.
En ambaý kazoj kontaktu nin: kelter@esperanto.cc
Disponeblaj titoloj

Kiel inaýgura verko elektita estis la traduko de kvin æapitroj fare de F. Pujulá y Vallès de la antaýe hispana, nuntempe monda, Don Ki¶oto de la Manæo. 

Don Ki¶oto de la Manæo en Barcelono  (1400 Kb)
La Arto de Memdisciplino: Psikagogio (1926), de Charles Baudouin  (460 Kb)
Amo per Proverboj (trad. 1920), de Arthur Azevedo  (380 Kb)
La Æela Telefonsistemo (verk. 2000), de Jimes Vasco Milanez  (238 Kb)
La Morto de la Delegito de U.E.A. (verk. 1924), de Nikolao Hohlov  (180 Kb)
Santos Dumont - La Aerpioniro (1945), de A. Brigole  (1500 Kb)

KCE tiel intencas havigi al æiuj interesajn, historiajn kaj diverstemaj librojn, æiam atente pri la kvalito kaj beleco de la eldono.

Projeto KELTER
proj. Kelter
Resgate de livros

Este projeto foi criado pelo KCE para disponibilizar gratuitamente livros em Esperanto para os diplomados do CER-Curso de Esperanto pela Rede, desde que não sejam mais válidos os respectivos direitos ou que o autor/editor permita a distribuição. O projeto possibilita ao mesmo tempo o resgate de antigos títulos e edições esgotadas.

Por que o nome Kelter?
O nome é uma homenagem a Jacob Kelter (1869-1922), que providenciou os caracteres tipográficos para imprimir a primeira brochura de Zamenhof em 1887. A impressão ocorreu na empresa de seu pai, na rua Nowolipe, em Varsóvia. Num certo sentido, ele foi o Guttenberg do Esperanto.

Como ler os livros?

Escolhemos*  o sistema PDF, uma maneira moderna de distribuição de documentos, que na medida do possível reproduz de forma fiel o formato original do documento, com ilustrações, tipografia etc., resultado arquivos bastante compactos. Além disso o programa para se ler arquivos .PDF existe para várias plataformas - e é de graça!

Se você ainda não tem instalado o programa Acrobat Reader 3.0, da Adobe, pegue-o daqui (páginas em inglês; em breve teremos uma página suplementar de ajuda em português).

* Um generoso patrocinador do CER adquiriu para o Kultura Centro de Esperanto o programa necessário para a criação de arquivos PDF. Por ele querer preservado seu anonimato, registramos aqui apenas nossos melhores agradecimentos pelo apoio!

Títulos disponíveis:

Don Ki¶oto de la Manæo en Barcelono (1400 Kb) 
(D. Quixote de la Mancha em Barcelona)
La Arto de Memdisciplino: Psikagogio (1926), de Charles Baudouin  (460 Kb)
(A Arte da Auto-Disciplina: Psicagogia)
Amo per Proverboj (trad. 1920) de Arthur Azevedo  (380 Kb)
(Amor em Provérbios, comédia)
La Æela Telefonsistemo (esc. 2000), de Jimes Vasco Milanez  (238 Kb)
(O Sistema de Telefonia Celular, explicação de conceitos e princípios desse sistema)
La Morto de la Delegito de U.E.A. (esc. 1924), de Nikolao Hohlov  (180 Kb)
(A Morte do Delegado da U.E.A., pequena comédia original em esperanto)
Santos Dumont - La Aerpioniro (1945), de A. Brigole  (1500 Kb)
 (Santos Dumont - O pioneiro do ar, com belas fotos históricas)


 

KCE-Voltar ao indice/Reen